ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

 โรงเรียน   ออกจากระบบ