ข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2563